Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, Satıcı'nın, Alıcı'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 
MADDE 2 - SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
2.1 Alıcı sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder, 
2.2 Satıcı ve Alıcı, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.
2.3 Alıcı sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iredesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı olmadan, düşünerek isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.
2.4 Satıcı ve Alıcı, sözleşmenin hükümlerirnin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.
2.5 İş bu sözleşme, ekleri ve www.shineflowergift.com üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular kampanyalı şartlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 6. maddesinin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.
2.6 İş bu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindekihaksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.
2.7 İş bu sözleşme hükümleri 6098 sayılı borçlar kanunu hükümleride dikkate alınarak hazırlanmıştır.Yeni borçlar kanunu'nun21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiç biri iş bu sözleşmeninniteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İş bu sözleşme hükümleriaçık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.
 
MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı    : SHİNE FLOWER GİFT
Adresi     :  Ataşehir Palladium Alışveriş Merkezi Barboros Mah, Halk Caddesi,
                   B Blok, No:8 İç Kapı:123 Ataşehir / İstanbul
Telefon   :    0 216 663 13 28
E-posta   :  info@shineflowergift.com
 
MADDE 4 - ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:
 
MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satiş bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:
Sözleşme Tarihi:
Ürünün Teslim Tarihi: ..
Teslim masraflarının tutarı : TL
Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi
Miktarı: 
Marka/Model:
Peşin TL. Satış Fiyatı(Vergiler Dahil): TL
 
MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER
6.1 Alıcı, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
6.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi asmamak kosulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.
6.3 Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan baska bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
6.4 Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Satıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.
6.5 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.6 Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile degiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.
6.7 Alıcı'nin is bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde Satıcı, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.
 
MADDE 7 - CAYMA HAKKI
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in Cayma Hakki başlıklı 7.maddesi 4.fikrasi c bendine göre ; Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda tüketici cayma hakkini kullanamaz. Ayrıca tüketicinin, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.
 
MADDE 8 - ÜRÜN HAZIRLANIŞI ve TESLİMATI
Satın alınan ürün, istenilen bölgeye göre, kullanılacak olan çiçek, alt malzemesi ve aksesuarları stok durumuna göre ve mevsim zamanlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. 
 
MADDE 9 - YETKİLİ MAHKEME
İş bu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

Hemen Ara

Whatsapp Sipariş